Slovníček pojmů

Nadměrné výpujční výdaje

 • Tento pojem je definován jako "výpujční výdaje, které jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů po odečtení zdanitelných výpujčních příjmů - dále par. 23e odst. 2ZDP

Elektronická evidence tržeb

 • Evidence tržeb všech podnikatelů, kteří přijímají za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou či jiným obdobným způsobem (šeky, směnky, stravenky). Více viz záložka "aktuálně". 

Úrokový swap

 • Dohoda dvou protistran o výměně plateb vypočtených z dohodnuté pomslné nominální hodnoty a úrokových sazeb po stanovenou dobu trvání swapu (spekulace na změnu pohyblivé úrokové sazby proti pevně stanovené úrokové sazbě). 

Výprosa

 • Bezplatné poskytnutí věci k užívání jiné osobě. Není sjednaná doba dočasného užívání věci ani účel, k němuž bude věc užívána.

Výpůjčka

 • Bezplatný dočasný převod práva užívání věci. Půjčitel poskytuje věc vypůjčiteli na dohodnutou dobu. 

Finanční arbitr

 • Jedná se o mimosoudní orgán řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi finančními institucemi a zákazníky (pouze na návrh zákazníka), zejm. v oblasti ochrany spotřebitelů na trhu nabízejícím finanční služby.

Schodek

 • Rozdíl mezi skutečným stavem a údaji účetní evidence. Schodkem tedy není škoda (poškozené zboží), ale chybějící hodnoty.

Obrat

 • Suma tržeb v obchodě. V účetnictví se používá také obrat účtu což znamená vyjádření celkového pohybu na daném účtu.

Opce

 • Právo volby právního úkonu.

Ochranná známka

 • Označení daného výrobku. Tím se výrobek liší od podobných výrobků jiných podniků. Na užívání ochranné známky může její majitel udělit licenci.

Sanace

 • Opatření ke zlepšení nepříznivého stavu podniku, který ohrožuje jeho další existenci. Má-li být účinná, musí být poskytnuta včas a v dostatečném rozsahu.

Retroaktivita

 • Zpětná účinnost - označuje stav, kdy schválený zákon působi i zpětně do doby před svým chválením. V praxi se však používá vyjímečně.

Goodwill

 • Ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti, jako jsou např. dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci...

Just-in-time

 • Systém používaný především v oblasti řízení zásob pomáhající udržovat nízký stav zásob z důvodu nižších nákladů na kapitál a skladování.

Kapciózní otázky

 • Jsou otázky klamavé a zavádějící. Mají vést vyslýchaného k výpovědi, kterou si vyslýchající přeje. Tím je ohrožena pravdivost výpovědi. Jedná se např. o předstírání nepravdivých skutečností či o nepřímé otázky...

Karenční lhůta

 • Je čekací doba, po kterou nelze provozovat určitou činnost, popř. po kterou se určitá činnost pozastavuje.

Potřebujete více informací ?