Nadměrné výpujční výdaje

Tento pojem je definován jako "výpujční výdaje, které jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů po odečtení zdanitelných výpujčních příjmů - dále par. 23e odst. 2ZDP

 

Elektronická evidence tržeb

Evidence tržeb všech podnikatelů, kteří přijímají za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou či jiným obdobným způsobem (šeky, směnky, stravenky). Více viz záložka "aktuálně". 

Úrokový swap

Dohoda dvou protistran o výměně plateb vypočtených z dohodnuté pomslné nominální hodnoty a úrokových sazeb po stanovenou dobu trvání swapu (spekulace na změnu pohyblivé úrokové sazby proti pevně stanovené úrokové sazbě). 

Výprosa

Bezplatné poskytnutí věci k užívání jiné osobě. Není sjednaná doba dočasného užívání věci ani účel, k němuž bude věc užívána.

Výpůjčka

Bezplatný dočasný převod práva užívání věci. Půjčitel poskytuje věc vypůjčiteli na dohodnutou dobu. 

Finanční arbitr

Jedná se o mimosoudní orgán řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi finančními institucemi a zákazníky (pouze na návrh zákazníka), zejm. v oblasti ochrany spotřebitelů na trhu nabízejícím finanční služby.

Schodek

Rozdíl mezi skutečným stavem a údaji účetní evidence. Schodkem tedy není škoda (poškozené zboží), ale chybějící hodnoty.

Obrat

Suma tržeb v obchodě. V účetnictví se používá také obrat účtu což znamená vyjádření celkového pohybu na daném účtu.

Opce

Právo volby právního úkonu.

Ochranná známka

Označení daného výrobku. Tím se výrobek liší od podobných výrobků jiných podniků. Na užívání ochranné známky může její majitel udělit licenci.

Sanace

Opatření ke zlepšení nepříznivého stavu podniku, který ohrožuje jeho další existenci. Má-li být účinná, musí být poskytnuta včas a v dostatečném rozsahu.

Retroaktivita

Zpětná účinnost - označuje stav, kdy schválený zákon působi i zpětně do doby před svým chválením. V praxi se však používá vyjímečně.

Goodwill

Ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti, jako jsou např. dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci...

Just-in-time

Systém používaný především v oblasti řízení zásob pomáhající udržovat nízký stav zásob z důvodu nižších nákladů na kapitál a skladování.

Kapciózní otázky

Jsou otázky klamavé a zavádějící. Mají vést vyslýchaného k výpovědi, kterou si vyslýchající přeje. Tím je ohrožena pravdivost výpovědi. Jedná se např. o předstírání nepravdivých skutečností či o nepřímé otázky...

Karenční lhůta

Je čekací doba, po kterou nelze provozovat určitou činnost, popř. po kterou se určitá činnost pozastavuje.